Language:   English   |   中文
 
 
坐月的好处
       
  1. 妈妈有更充足的时间休息。  
       
  2. 妈妈能吃到更多的补品。  
       
  3. 妈妈不必为宝宝操心,减少烦恼。  
       
  4. 妈妈能尽快恢复元气,调养好身体。  
       
  5. 妈妈能更快上手,学习到照顾宝宝的知识。  
       
  6. 宝宝可以得到陪月保姆24小时的照料。  
       
  7. 宝宝可以第一时间得到照顾。
(如:换尿片、衣服)
 
       
  8. 宝宝可以在陪月保姆的照顾下,
和妈妈在一起生活。