Language:   English   |   中文
 
 
宝宝成长篇
       
  0至1个月  
  眼睛可感受光线,视线范围大约在一尺以内  
  睡眠时间长,只会以哭来表达  
  对声音有反应,易受突发声音吓着  
       
  2至3个月  
  会开始玩和笑,表情会丰富起来  
 
能渐渐分辨颜色和形状,听觉也渐渐敏锐  
  睡眠和唱奶的时间会较有规律性  
       
  4至6个月  
  能分辨声音来源和注视不同距离的物件  
  开始认人,见到陌生人会害羞  
  开始会发出笑声和喃喃自语